ביקורת דוחות כספיים

דוחות כספיים הינם דוחות המשקפים את הפעילות הכלכלית של העסק. הדוחות הכספיים נערכים עבור כל שנה, והינם באחריות דירקטוריון החברה. תפקידו של רואה החשבון הוא לבקר את הדוחות הכספיים. וכפי שהוגדר בגילוי דעת 73 : "מטרת הביקורת היא לאפשר למבקר לחוות דעתו אם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים, מכל הבחינות המהותיות, את מצבו הכספי של המבוקר, תוצאות פעולותיו, השינויים בהונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו"

משרדנו מציע שירותי בקורת ודוחות מס שנתיים הן למלכ"רים והן לחברות פרטיות. 

לקבלת הצעת מחיר צרו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם...
 
אין תנאי שירות לחנות זו